1

The smart Trick of sách minna nihongo 1 bạn mới pdf That No One is Discussing

News Discuss 
Vua Thiệu Trị thấy vậy tức giận, có dụ ra cấm người ngoại quốc vào giảng đạo và trị tội những người trong nước đi theo đạo. Những sự kiện này mở đầu "đường lối ngoại giao pháo hạm" của thực dân Pháp, báo Helloệu trước những hành động xâm https://gon.icu/h8oj

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story